Üyelik Girişi
BÖLÜMLER
Site Haritası
Kitaplar

 

Mevlana'dan Ruhsal Terapiler

 

 
 

 

 

Dîvân-ı Kebîr

DÎVÂN-I KEBÎR
 


   Dîvân şiirinin epistemolojik temelleri ilk olarak bu eserde şekillenmeye başlamıştır.[1]

   Eser, Hz. Mevlânâ’nın vecd halinde söylediği ve müridleri tarafından kaydedilen gazellerden meydana gelmektedir.

   Gazeller genellikle Şems-i Tebrizî’nin verdiği ilhamlarla, onun ışığıyla söylendiği ve Hz. Mevlânâ bu eserinde mahlas yerine “Şems-i Tebrizî” ismini kullandığı için Dîvân-ı Şems-i Tebrizî olarak da adlandırılır.

   Mevlâna, Şems ile karşılaşmadan önce gazellerinde “Hamuş” mahlasını, tanıştıktan sonra ise “Şems” mahlasını kullanmıştır.[2]    Dîvân’da Selâhaddîn-i Zerkûbî ve az sayıda Hüsameddîn Çelebi’ye söylenen gazeller de vardır.Buradaki şiirlerin çoğu Farsça olmakla beraber, içlerinde Arapça olanlar da önemli bir yer tutar. Bundan başka, sınırlı miktarda Türkçe, İbrânîce ve Rumca şiirler de vardır.[3]    Dîvân-ı Kebîr, 3229 gazel ve 1765 rubâîden meydana gelmiştir.[4] 

   Dîvân’ın yazma nüshaları 30.000 beyit ile 50.000 beyit arasında değişir. Denilebilir ki asıl muteber nüshaları 43.000 beyitten fazladır.[5] Dîvân’da yer alan gazeller 44.834 beyitten müteşekkildir. 1765 rubâîdeki 3530 beyitle birlikte toplam beyit sayısı 48.364 olmaktadır.

   Eser, Abdülbâkî Gölpınarlı tarafından tercüme edilmiştir.

   Mevlâna’nın hemen hepsi Dîvân- Kebîr’de bulunan rubâîleri genellikle ayrı bir eser olarak da derlenmiş ve basılmıştır.[6] Türkçe’de ilk kez Veled Çelebi (İzbudak) 1642 rubâîyi toplayıp nesir halinde yayınladı (1898). Asaf Halet Çelebi 276 rubâîyi (1939), Abdülbaki Gölpınarlı 1765 rubâîyi (1964), M. Nuri Gençosman 1942 rubâîyi (1965), Şefik Can ise 2217 rubâîyi Türkçe’ye çevirip Farsça metinlerle birlikte yayınladı (1991).


[1] Hasan Aktaş, Yeni Türk Şiirinde Mevlana Okulu ve Misyonu, Edirne 2002, s. 31

[2] Tahsin Yazıcı, “Dîvân-ı Kebîr”, DİA, IX, 432

[3] Asaf Halet Çelebi, Mevlana ve Mevlevilik, Ankara 2002, s. 82

[4] Tahsin Yazıcı, “Dîvân-ı Kebîr”, DİA, IX, 433

[5] Tahsin Yazıcı, “Dîvân-ı Kebîr”, DİA, IX, 433. Merhum Mesnevîhan Şefik Can’a göre Dîvân-ı Kebîr’de 43561 beyit var.

[6] Tahsin Yazıcı, “Dîvân-ı Kebîr”, DİA, IX, 433


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret179851
Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 20° 15°
Hz. Mevlana'dan Sözler
HZ. MEVLÂNÂ'DAN SÖZLER
“Kibirlerinden “İnşâallah” (Allah dilerse) demediler; Allah da onlara beşerin aczini gösteriverdi.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 48)
*
“Dünyada iş
işten meydana gelir.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 76)
*
“Allah’tan edeble başarılı olmayı dileyelim. Edepsiz
Allah’ın lütfundan
yoksun kalmıştır.
Edepsiz
yalnızca kendisine
kötülük etmiş olmaz,
dört bir yanı
ateşe vermiş olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 77-78)
*
“Zekat verilmeyince
bulut ortaya çıkmaz
(yağmur yağmaz);
zinadan dolayı da
etrafa veba yayılır.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 88)
*
“Senin üzerine karanlıklardan ve gamdan yana ne gelirse, korkusuzluktan ve küstahlıktandır o.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 89)
 *
“Her odunun kokusu, dumanından belli olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 107)