Üyelik Girişi
BÖLÜMLER
Site Haritası
Kitaplar

 

Mevlana'dan Ruhsal Terapiler

 

 
 

 

 

Mesnevihanlık İcazetnamesi

TAHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN

MESNEVÎHANLIK İCÂZETNÂMESİ

 

Mevlevî şeyhi Abdülhalîm Çelebi’nin (ö.1925), Tâhirü’l-Mevlevî’ye (1877-1951) takdim ettiği “Mesnevîhanlık icazetnamesi”nin metni şöyledir:

 

“Dâhil-i Tarîkü’z-zevk, ve’l-vicdân sâlik-i meslek-i şevk ve’l-irfân, rûh-ı pür-fütûhum izzetlü Muhammed Tâhir el-Mevlevî Dede Efendi dâme feyzuhû tahiyyât-ı vâfiye ve teslîmât-ı sâfiye iblâ’ıyle inhâ olunur ki fıtrat-ı zâtiyyenize mevhibe-i Rabbâni ve tevfîkât-ı Samedânî olan fazl u irfân-ı hakîkiyyeniz îcâbınca cedd-i emcedim kutbu arşu’l-hilâfe ve şems ü semâu’r-re’fe kıbletü’l-ârifîn ve ka’betü’t-tâifîn sultânu’l-kâmilîn vâris-i ekmeli’l-mürselîn Cenâb-ı Mevlânâ Celâleddîn ‘azzemehullahu zikrûhû ve radıyallâhu ‘anhu Efendimiz Hazretleri’ne ezelî ve ebedî intisâbla tarîkat-ı aliyyemize derkâr olan râbıta ve teslimiyet ve kıdeminize binâen nisbeten ve tarîkaten daî-i fakîre mevrûs ve mevhûb icâze üzerine mesnevîhânlara mahsus olan destâr-ı şerîf misüllü kenârı açık destâr-ı şerîf sarmaya bu kere tarafımızdan destûr ve icâzet verilmiş olmakla mübârek ve resmî gece ve günlerde hâme-i fezâilinizi tâc-ı imâmedâr-ı evliyâullah ile tezyîn ve tenvîr eyliyesiz. Bakî veffekana’llâhu ve iyyâküm ve’l-hamdüli’llahi ve selâmun ‘alâ ibâdihi’llezîne’s-tafâ. Fî Cemâziyelevvel 1341

Câ-nişîn-i Hazret-i Mevlânâ Mesnevîhân

Eş-Şeyh el-Fakîr Abdülhalîm bin Hazret-i Mevlânâ.”

 

 

Kaynak:

Tahiru’l-Mevlevî, Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri, (Haz. A. Atilla Şentürk), İstanbul 1991, s. 70-71.

Ayrıca bkz. Bilal Kemikli, Şiir ve İrfan, İstanbul: Kitabevi, 2009, s. 161


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret179851
Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 20° 15°
Hz. Mevlana'dan Sözler
HZ. MEVLÂNÂ'DAN SÖZLER
“Kibirlerinden “İnşâallah” (Allah dilerse) demediler; Allah da onlara beşerin aczini gösteriverdi.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 48)
*
“Dünyada iş
işten meydana gelir.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 76)
*
“Allah’tan edeble başarılı olmayı dileyelim. Edepsiz
Allah’ın lütfundan
yoksun kalmıştır.
Edepsiz
yalnızca kendisine
kötülük etmiş olmaz,
dört bir yanı
ateşe vermiş olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 77-78)
*
“Zekat verilmeyince
bulut ortaya çıkmaz
(yağmur yağmaz);
zinadan dolayı da
etrafa veba yayılır.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 88)
*
“Senin üzerine karanlıklardan ve gamdan yana ne gelirse, korkusuzluktan ve küstahlıktandır o.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 89)
 *
“Her odunun kokusu, dumanından belli olur.”
(Mesnevi, Cilt 1, beyit nu: 107)